ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2108821732, 2108821625

info@klaoudatou.gr

Πριγκηπονήσσων 22,

Αθήνα-Γκύζη, 11474

9:30 - 20:00 & 10:00-14:00*

Δευτέρα-Παρασκευή, *Σάββατο

Απαλλαγή

Απαλλαγή είναι το συμφωνηθέν αφαιρετέο ποσό ή ποσοστό από την αποζημίωση που καταβάλει ο Ασφαλιστής και το οποίο  επιβαρύνει τον Ασφαλισμένο.

Σημείωση: Ανάλογα με τους  όρους του κάθε ασφαλιστηρίου συμβολαίου η απαλλαγή συμφωνείται συνήθως είτε ανά ζημιογόνο γεγονός είτε ανά εγερθείσα απαίτηση.

Ασφαλισμένος

Ασφαλισμένος νοείται το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό), το οποίο απειλείται από τον Ασφαλιστικό Κίνδυνο και υπέρ του οπίου παρέχεται η ασφαλιστική κάλυψη σύμφωνα με την Ασφαλιστική Σύμβαση.

Σημείωση: Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος είναι επιχείρηση ,στην έννοια του  Ασφαλισμένου συνήθως περιλαμβάνονται αλλά  μόνον στο πλαίσιο της δραστηριότητας της επιχείρησης:

– Διευθυντές της επιχείρησης ή ανώτατα διοικητικά στελέχη αυτής ,που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον Ασφαλισμένο και δρουν εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους.

– Υπάλληλοι του ασφαλισμένου, αλλά μόνον όταν δρουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

– Εθελοντές και προστηθέντες του Ασφαλισμένου, καθώς και πρόσωπα που συμμετέχουν σε κάθε είδους δραστηριότητα του Ασφαλισμένου, εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους.

Ασφαλιστής

Ασφαλιστής είναι η ασφαλιστική επιχείρηση που συνάπτει την Ασφαλιστική Σύμβαση.

Ασφαλιστική περίοδος

Το ημερολογιακό χρονικό διάστημα το οποίο αναφέρεται στον πίνακα Ασφάλισης του ασφαλιστηρίου και για το οποίο παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη  βάσει  των Όρων της Ασφαλιστικής Σύμβασης.

Ασφαλιστικός Κίνδυνος

Ασφαλιστικός  Κίνδυνος είναι εκ της πραγματοποιήσεως Ζημιογόνου Γεγονότος έγερση αξιώσεως αποζημιώσεως Τρίτου κατά του ασφαλισμένου ,την οποία ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να ικανοποιήσει (βάσει των διατάξεων του νόμου περί αστικής ευθύνης ) ενώ οι συνέπειες από την πιθανότητα εγέρσεως τέτοιας αξιώσεως μπορούν να καλύπτονται από τον Ασφαλιστή υπό τους όρους της Ασφαλιστικής Σύμβασης.

 

Διασταυρούμενη Ευθύνη (Cross liability)

Ο όρος Διασταυρούμενη Ευθύνη (Cross liability) επεκτείνει την κάλυψη Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων παρέχοντας ασφαλιστική κάλυψη για ζημιές – απαιτήσεις που μπορεί να εγείρει ένα ασφαλισμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο έναντι άλλου ασφαλισμένου φυσικού ή νομικού προσώπου, στην ίδια Ασφαλιστική Σύμβαση, κατά παρέκκλιση της γενικής παραδοχής ότι τα ασφαλισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δεν μπορούν να θεωρούνται ταυτόχρονα και τρίτοι. Σύμφωνα  με τους συνήθης όρους  (Cross liability) το κάθε ασφαλισμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο αντιμετωπίζεται σαν να διατηρεί ξεχωριστό ασφαλιστήριο ευθύνης.

 

Εργοδοτική Αστική Ευθύνη (ή Αστική ευθύνη Εργοδότη)

Η εργοδοτική Αστική  Ευθύνη είναι ασφαλιστική κάλυψη που παρέχεται στον Ασφαλισμένο, υπό την ιδιότητα του ως εργοδότη, κατά κανόνα ως Ειδικός όρος-επέκταση της Βασικής ασφάλισης Αστικής ευθύνης που έχει συνάψει με τον Ασφαλιστή του, και μάλιστα παρέχεται κατά παρέκκλιση σχετικής Εξαίρεσης που συνήθως προβλέπεται στους  Γενικούς όρους της Ασφάλισης Αστικής ευθύνης .

Ο ειδικός όρος  Εργοδοτικής Αστικής ευθύνης παρέχεται συνήθως με τους κατωτέρω  αναφερομένους  Όρους/προϋποθέσεις και ειδικές εξαιρέσεις.

Συγκεκριμένα:

1.Αντικείμενο Ασφάλισης / Έκτασης κάλυψης

Όπως αναφέρθηκε ο Ειδικός όρος Εργοδοτικής   Αστικής ευθύνης παρέχεται συνήθως κατά μερική παρέκκλιση Εξαίρεσης των Γενικών Όρων της Ασφαλιστικής Σύμβασης Αστικής Ευθύνης και τηρουμένων των λοιπών όρων/προϋποθέσεων/εξαιρέσεων αυτής, έτσι  ώστε η κάλυψη που παρέχεται με ην Ασφαλιστική Σύμβαση  να επεκτείνεται και να περιλαμβάνει την Αστική Ευθύνη του Ασφαλισμένου, υπό την ιδιότητα του ως εργοδότη, και  κατά κανόνα, μόνο για τις υποχρεώσεις αυτού που προβλέπονται από τα άρθρα 657,658 και 932 του ισχύοντος Αστικού κώδικα, έναντι του έμμισθου  εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού του, το οποίο απασχολείται στο έργο ή στην επιχείρηση που περιγράφεται στο Ασφαλιστήριο και ασφαλίζεται στο Ι.Κ.Α ή σε άλλο φορέα κύριας κοινωνικής ασφάλισης σε περίπτωση σωματικών βλαβών /θανάτου που θα προκληθούν αποκλειστικά και μόνο από ατύχημα κατά την εκτέλεση της εργασίας ή με αφορμή αυτήν και όχι από κάποια άλλη αιτία που θα οφείλεται σε αμέλεια του ασφαλισμένου ή των παρ΄ αυτού  προστηθέντων  προσώπων.

Σύμφωνα με το άρθρο 657 Α.Κ ο εργαζόμενος  διατηρεί την αξίωση του για μισθό, εάν ύστερα από δεκαήμερη τουλάχιστον παροχή εργασίας, εμποδίζεται να εργαστεί από σπουδαίο λόγο που δεν οφείλετε σε υπαιτιότητα του.

Σύμφωνα με το άρθρο 658 ΑΚ το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η εκ του νόμου αξίωση του εργαζομένου για το μισθό του σε περίπτωση εμποδίου, δεν μπορεί να υπερβεί τον ένα μήνα, αν το εμπόδιο εμφανίστηκε ένα τουλάχιστον έτος μετά την έναρξη της σύμβασης και το μισό μήνα σε κάθε άλλη περίπτωση και

1.2 η σύμφωνα με τα παραπάνω, σε περίπτωση  ατυχήματος, υποχρέωση του Ασφαλισμένου για καταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης

όπως προβλέπεται από το άρθρο 932 του Α.Κ.

2 Η κάλυψη αυτή ισχύει εφόσον υπάρχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις.

Υποχρέωση του Ασφαλιστή για καταβολή αποζημίωσης θα υφίσταται μόνον εφόσον  αποδοθεί ευθύνη στον Ασφαλισμένο με  τελεσίδικη δικαστική απόφαση, η οποία θα τον υποχρεώνει σε καταβολή αποζημίωσης στον παθόντα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω κάλυψη. Ο Ασφαλιστής  εντούτοις, διατηρείτο δικαίωμα να προβαίνει εφόσον το κρίνει σκόπιμο, σε καταβολή αποζημίωσης και εξόφληση απαίτησης με εξώδικο συμβιβασμό πριν από οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια  ή απόφαση.

Ειδικές εξαιρέσεις

Για την κάλυψη της Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης  ισχύουν, κατά κανόνα, πέραν των εξαιρέσεων που προβλέπονται στους Γενικούς όρους της Ασφαλιστικής Σύμβασης και οι ακόλουθες Ειδικές εξαιρέσεις, βάσει των οποίων δεν καλύπτονται απαιτήσεις τρίτων έναντι του ασφαλισμένου που συνίστανται ή οφείλονται άμεσα ή έμμεσα ή προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από

Επαγγελματικές ή άλλου είδους ασθένειες και ατυχήματα που οφείλονται σε ασθένειες.

Ατυχήματα που οφείλονται σε πλημμελή ή μη τήρηση των μέτρων ασφαλείας από τον ίδιο ον παθόντα ή σε πρόθεση ή δόλο του ίδιου του παθόντα και ατυχήματα που προκαλούνται ως συνέπεια ή κατά τη διάρκεια μέθης ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών από τον ίδιο τον παθόντα.

0800 123 456 210 8821 625 Καλέστε μας τώρα – μην χάνετε άλλο χρόνο!

Κλήση
top-button